CZ PL

Dobrovolný svazek obcí Policka

Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují

tel.: +420 491 509 996
fax.: +420 491 541 119
ulrichova@meu-police.cz

Úvod>Police nad Metují

Police nad Metují

Někdy na počátku třináctého století se objevují na Policku první kolonizátoři. Je celkem lhostejno, zda to byl legendární Jurik z rajhradského kláštera či Vitalis se svými bratry z kláštera v Břevnově, zmíněný v následující královské listině. Ti zde začali vzdělávat první pole, budovat zárodek první kaple P. Marie a snad i prostého kláštera.

Na základě této skutečnosti (již dopředu plánované?) požádal roku 1213 tehdejší opat Chuno krále Přemysla Otakara I. o darování „újezdu obecně zvaného Police“ – tedy názvu rozsáhlého území, nikoli názvu osady. Ani v konfirmaci z roku 1229 se jméno osady Police ještě neobjevuje, zato je polický újezd v listině nazván „krajinou, děsící svou širou pustinou“. Až teprve roku 1253 král Přemysl Otakar II. přenáší z obce Provodova na Novoměstsku, na žádost opata Martina, „královský trh“, do „jiného místa jménem Police“(„in alium locum, Poliz nomine“). To je první písemná zmínka o osadě zvané Police, která se pravděpodobně natolik rozrostla, že stálo za to, aby se zde každou středu konal trh. Z původní malé zemědělské osady se stává tržní místo („locus forensis“) – středisko obchodu s okolními vesnicemi – nikoli však městem. Někdy v této době je také započato se stavbou velkého kamenného kostela, který dokončil opat Bavor kolem roku 1294.

Roku 1295 uděluje král Václav II. Opatu Bavorovi hrdelní právo, jehož výkon byl svěřen obecnímu rychtáři. Roku 1395 král Václav IV. potvrzuje břevnovskému klášteru jeho privilegia. Listina uvádí všech 19 existujících vesnic na polickém panství (tedy všechny, až na dvě, které byly založeny později).

Břevnovský urbář, sepsaný roku 1406 obsahuje výčet všech statků kláštera i robotních povinností poddaných a dává nám již lépe nahlédnout do tehdejších poměrů. Police je v urbáři uvedena jako městečko s proboštstvím, farním kostelem a třemi poplužními dvory.

Klidný průběh let náhle vzal za své za husitských válek. Roku 1421 vtrhla slezská vojska do Police, městečko vypálila a obyvatelstvo, ukryté na Ostaši povraždila. Městečko se zotavilo až po řadě výsad, které časem obdrželo. Roku 1506 král Vladislav udělil městečku právo dvou výročních trhů, téhož roku prodává opat Řehoř právo odúmrtí, roku 1523 vydává opat Jakub privilegium, kterým se urovnaly rozepře ohledně výčepu piva a vín, trhů i pastvy v lese Žděřině. Postupně byly založeny i řemeslnické cechy (krejčí, ševci, řezníci, tkalci, pekaři). Pražskou defenestrací vypukla roku 1618 třicetiletá válka. Vestfálským mírem skončila roku 1648 a zanechala na polickém panství spoušť, což dokazuje, že bylo 74 obydlí opuštěno, o 12 není zpráv.

Nastala doba rychlé obnovy po válce, mimo to i neustálým zvyšováním roboty. To vedlo roku 1680 k povstání, které bylo potlačeno na popravišti. Rok 1700 se stal dobou nástupu na opatském stolci Otmara Zinke, největšího benediktinského stavebníka v Čechách.

V roce 1727 byl složen nový urbář. Na polickém panství bylo tehdy 162 sedláků, 51 zahradníků, 24 chalupníků a 229 domkářů. V Polici samé bylo v Polici 10 řezníků, 8 pekařů, 2 perníkáři, 20 ševců, 20 krejčích, 4 kováři, 3 zámečníci, 3 bednáři, 1 truhlář, 2 hrnčíři, 2 zedníci, 1 sedlář, 1 provazník, 1 kožešník, 1 jirchář, 1 mydlář, 40 tkalců, 2 mlynáři, 2 soustružníci, 2 obchodníci s plátny, 2 vinaři a 4 nádeníci.“ „Popis království českého…“ z r. 1843 uvádí, že Police má 1533 obyvatel a 263 domů.

Rok 1791 se Police stala z poddanského městečka městem. Do městské správy byl zaveden tzv. regulovaný magistrát, čímž se město stalo nezávislým na patrimoniální správě.

Revoluční rok 1848 přinesl řadu změn. Byla zřízena národní garda, konaly se volby, v září byl schválen zákon o zrušení poddanství a robotních břemen, zákonem o prozatímním obecním zřízení byly prohlášena města a vesnice za rovnoprávné a samostatné obce s vlastní samosprávou.

Rokem 1886 se objevily i první začátky průmyslových podniků. Josef Katschner staví v mezihorním údolí malou továrnu na kovové zboží. Postupně začínají i další (V. Pelly) a časem se stává z Police průmyslové město. I město Polici zasáhla průmyslová revoluce. Poklidné časy sousedského městečka pomalu odchází do minulosti.

fotografie
Kostel a klášter
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
Ostaš
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
Pohled na vyhlídku
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie

Webové stránky vytvořil Acceler